سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتچگونه با برقراری ‌تماس‌ تلفنی ‌از خدمات اورژانس استفاده کنیم:

وقتی‌ با تلفن‌ اورژانس‌ تماس‌ می‌گیرید، در مورد خدمات‌ موردنیاز شما سؤال‌ می‌شود و سپس‌ به‌ فرد مسوول  کنترل‌مربوطه‌ وصل‌ می‌شوید. اگر با چندین‌ مصدوم‌ مواجه‌ شده‌اید، آمبولانس‌ درخواست‌ کنید؛ مرکز کنترل  به‌نزدیکترین مرکزدارایآمبولانساطلاع‌خواهدداد. اگردرموردموقعیت‌مکانی‌خودمطمئن‌نیستید،هراس‌به‌خودراه‌ندهید. سعی‌کنیدازافرادمحلی واطرافیان‌موقعیت‌ جغرافیایی‌ محل‌ را جویا شوید.
در تماس‌ با مرکز خدمات‌ اورژانس‌ سعی‌ کنید خونسردی‌ خود را حفظ‌ کنید تا بتوانید تمام‌ اطلاعات‌ موردنیاز مرکز خدمات‌ اورژانس‌ را ارایه‌ کنید.
 اطلاعاتی‌کهبایددراختیاراورژانس‌قراردهید؟
- نام‌خودرادر ست‌بیان‌کنیدو ذکر کنید که‌ به‌ اندازه‌ ظرفیت‌ خود به‌ عنوان‌ یک‌ ارایه‌کننده‌ کمک‌های‌ اولیه‌، مشغول‌ به‌ فعالیت‌ هستید. جزییات‌ زیر ضروری‌ هستند:
- شماره‌ تلفن خودتان
- محل‌ دقیق‌ حادثه
در صورت‌ امکان‌، نام‌ یا شماره‌ جاده‌ را بدهید. هرگونه‌ تقاطع‌ یا نشانه‌ دیگرا را ذکر کنید.
- نوع و سنگینی مورد اورژانس ، به عنوان مثال «حادثه رانندگی دو ماشین جاده مسدود شده و سه نفر گیر افتاده است » .
- تعداد، جنس‌ و سن‌ تقریبی‌ مصدومان‌ و هر چیزی‌ که‌ در مورد وضعیت‌ آنها می‌دانید؛ به‌عنوان‌ مثال‌ «مرد، پنجاه‌ و چند ساله‌، مشکوک‌ به‌ حمله‌ قلبی‌، ایست‌ قلبی‌».
- جزییات‌ هر نوع‌ خطر مثل‌ گاز، مواد سمی‌، صدمه‌ خطوط‌ نیرو یا وضع‌ آب‌ و هوا (مثلاً مه‌ یا جاده‌ یخ‌ زده‌).
 

کلیه خدمـات اورژانـس 115 ( درمـان اولیه ، انتقـال بیمار ) رایگان اسـت.

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved