سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتواحد پیشگیری ومبارزه بابیماری ها

واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها یکی از گروه های کارشناسی شبکه بهداشت ودرمان است که در دو بخش واگیر وغیر واگیر وظیفه بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های شایع ،پیشگیری از بیماری ها ،کنترل ،حذف وریشه کنی برخی از بیماری های واگیر راطبق دستورالعمل های وزارت متبوع برعهده دارد .

گزارش به موقع وصحیح بیماری هانقش بسزایی در کنترل وجلوگیری از اشاعه بیماری ها خواهد داشت که شامل دو گروه به شرح ذیل می باشد:

1.      بیماری های مشمول گزارش فوری (تلفنی):

وبا ،بوتولیسم ، طغیان بیماری های منتقله از آب وغذا،فلج شل حاد، سرخک، سندروم سرخجه مادرزادی، دیفتری ،سیاه سرفه ،کزاز نوزادان ،مننژیت ،عوارض ایمنسازی (موارد مرگ ،بستری در بیمارستان ، آبسه ،کلیه پیامد های غیر معمول شدید یا خوشه ای بزرگ وهر گونه عارضه ای که باعث تشویق اذهان عمومی می شود)،طاعون ،تیفوس ،تب زرد ،مالاریا،انفولانزا، کم کاری مادرزادی تیرونید، سیاه زخم تنفسی ، هرمورد حیوان گزیدگی ،بیماری های بثوری خونریزی دهنده (CCHF)،شیستوزمیازیس ،وهرگونه افزایش ناگهانی موارد بیماری های عفونی

2.      بیماری های مشمول گزارش غیر فوری:

سل ، جذام ، کزاز بالغین ، عوارض ایمن سازی (سایر موارد )،ایدز وموارد HIVمثبت ، بیماری های آمیزشی ،انواع هپاتیت ویرال(A-B-C-D-E) ،تیفونید ،شیگلوز ،سیاه زخم جلدی ،تب مالت ، سالک ،کالا آزاروعفونت های بیمارستانی

 

اهداف واحد :

الف) جلوگیری از پیدایش بیماری ها ،طولانی تر نمودن عمر وبالا بردن سطح سلامتی وکارایی جسمی وروانی افراد جامعه

ب) کاهش موارد بیماری های عفونی در جامعه وکنترل آن هادر سطح قابل قبول

ج) افزایش سطح آگاهی های مردم نسبت به بیماری های عفونی وراه های انتقال وکنترل آن ها

د) افزایش میزان ایمنی نسبت به بیماری های عفونی قابل پیشگیری با واکسن در بین افراد جامعه

 

شرح وظایف واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها:

-          مطالعه وشناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری ها در سطح شهرستان

-           انجام مطالعات لازم در مورد بیماری های بومی منطقه وتعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه های اجرایی

-          پیش بینی وتهیه برنامه های عملیاتی بیماری های واگیر وغیر واگیر

-          جلب وایجاد همکاری درون بخشی وبین بخشی

-          شرکت در جلسات ،کنگره ها وسمینار ها وکارگاه های علمی

-          برگزلری جلسات آموزشی جهت پرسنل وگروه های هدف

-          تهیه جزوه وپمفلت های آموزشی برای کلیه رده های مختلف بهداشتی درمانی وگروه های هدف ودر معرض خطر

-          همکاری در زمینه بازدید ونظارت از مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت به منظور رفع نوافص موجود

-          برآورد واکسن مورد نیاز وپیگیری جهت تامین آن ونظارت بر حسن اجرای زنجیره سرما

-          نظارت برانجام کلیه امور فنی واحد های تابعه مانند نمونه برداری وبیماریابی

-          انجام اقدامات درمانی مورد لزوم موارد حیوان گزیده

-          انجام واکسیناسیون مننژیت وتوام مشمولین خدمت سربازی

-          دریافت آمار از واحد های تابعه وبررسی گزارشات آماری وتنظیم گزارش نهایی وارسال به مقامات ذی ربط

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved